Chceš nahrať tento rok jazzový album ... ???

Chceš nahrať tento rok jazzový album ... ???
Logo

  24.03.2023

Slovenská jazzová spoločnosť (ďalej iba SJS) oznamuje, že prijíma projekty na vydanie CD nosičov pre hudobníkov a skupiny v oblasti jazzu na kalendárny rok 2023. SJS prostredníctvom svojej rady každoročne navrhuje vydavateľstvu Musica Slovaca pri Hudobnom fonde jeden edičný titul pre CD z oblasti jazzovej hudby. V snahe o transparentnosť tohto procesu sa rada na svojom zasadaní rozhodla osloviť širokú obec potencionálnych záujemcov o túto možnosť výroby zvukového záznamu.


Podmienky výzvy:
Uzávierka podávania návrhov: 13.04.2023.
Spôsob podávania návrhov: e mailom na adresu sjs@gti.sk. Do predmetu e mailovej správy uviesť „SJS 2023“. Predmetný návrh treba poslať v prílohe e mailu vo formáte .doc alebo .docx.

Návrh musí obsahovať:
- stručný životopis hlavného protagonistu/protagonistov s doteraz vydanou diskografiou, prípadne aj históriu hudobnej formácie,
- predbežnú dramaturgiu CD s uvedením autorov skladieb, vrátane aranžérov alebo spracovateľov,
- zoznam výkonných umelcov, ktorí by sa mali podieľať na nahrávaní CD,
- link/linky na stiahnutie demo nahrávok z internetu (napríklad prostredníctvom https://nullupload.com) aspoň jednej tretiny skladieb z navrhovaného CD. Linky musia mať dobu expirácie minimálne do 30.04.2023.

Informácie k výzve:
Hudobný fond (HF) uzatvorí zmluvu buď s právnickou osobou, alebo fyzickou osobou -
živnostníkom, ktorá má medzi predmetmi činnosti vydavateľskú činnosť alebo výrobu zvukových záznamov a pod. Táto osoba (dodávateľ) dodá HF master a informácie k zvukovému záznamu s vysporiadanými právami výkonných umelcov a všetky prípadné ostatné náležitosti. HF zaplatí dodávateľovi odmenu 2 800 Eur bez DPH.
Predaj a používanie CD nosičov  v súčasnosti rapídne klesá najmä kvôli existencii streamovacích a downloadových služiem. HF to registruje aj množstvom fyzických nosičov, ktoré má stále na sklade. Preto sa Rada HF rozhodla zmeniť doterajšiu vydavateľskú politiku a zamerať sa na nové formy šírenia hudby. V prípade, že protagonista projektu bude mať záujem o výrobu fyzického CD nosiča, HF túto výrobu zabezpečí, čo bude predmetom dohody medzi HF a dodávateľom tak, aby náklady na výrobu CD boli pokryté odkúpením zodpovedajúceho množstva nosičov.

Kontaktná osoba pre výzvu:
Katarína Ovseníková
sjs@gti.sk