Kto chce vydať jazzový album ??? Zostávajú už len 4 dni !!!

Kto chce vydať jazzový album ??? Zostávajú už len 4 dni !!!
Logo

  13.02.2018

Slovenská jazzová spoločnosť (ďalej iba SJS) oznamuje, že prijíma projekty na vydanie CD nosičov pre hudobníkov a skupiny v oblasti jazzu na kalendárny rok 2018. SJS prostredníctvom svojej rady každoročne navrhuje vydavateľstvu Musica Slovaca pri Hudobnom fonde jeden edičný titul pre CD z oblasti jazzovej hudby. V snahe o transparentnosť tohto procesu sa rada na svojom zasadaní rozhodla osloviť širokú obec potencionálnych záujemcov o túto možnosť vydania CD.

Podmienky: Do 16.2.2018 treba poslať e-mailom (sjs@gti.sk) návrh na vydanie CD, ktorý musí obsahovať obsadenie skupiny alebo približnú zostavu účinkujúcich na CD, autorov skladieb a aspoň približnú dramaturgiu.

Prihlášky posielajte ako prílohu vo word-e.

K žiadosti treba pripojiť aj stručný životopis s doteraz vydanou diskografiou. Diskografiu (+ rok vydania) zasiela: skupina, ktorá sa o CD uchádza, hudobník ktorý je v názve kapely aj predkladateľ projektu.

Nahrávky nie sú potrebné, projekt stačí zaslať e-mailom (ako prílohu k e-mailu). Do „predmet“ e-mailovej správy je potrebné uviesť „SJS CD“.

 

Uzávierka prijímania projektov: 16.2.2018 !!!